Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Haustplanar i frivilligsentralen

Skulestart nærmar seg, studentane kjem, og Volda vaknar til liv. Det same gjer frivilligheita. Frivilligsentralen ynskjer å vere ein aktiv bidragsytar til det frivillige mangfaldet i Volda, og har etablering av utlånsentral i gode lokale som nummer ein på tiltakslista for hausten! 

I samarbeid med m.a Volda friluftsforening vert det arbeidd med å etablere utlånssentral sentralt i Volda. For tida har frivilligsentralen ein del utstyr til låns, men etter som vi ikkje har eigna lokale, har vi ikkje kunne gått ut og marknadsføre tilbodet for alle. Vi har heller ikkje kunne kjøpe inn plasskrevjande utstyr. Men i løpet av hausten vonar vi det vil falle på plass.

Andre planar: TV-aksjonen "Nå er det hennes tur" går til care, som arbeider for at fattige kvinner i nokon av dei mest sårbare områda i verda skal få tene eigne pengar, bestemme over eigen kropp og gjere si røyst høyrd i samfunnet. Kort og godt: Likestilling og likeverd, 20 oktober.  

Den vesle kvite toyotaen rullar og går, men vi treng framleis fleire frivillige som kan bistå med å hjelpe til at fleire som ikkje har nokon til å mengdetrene med får det. Vi samarbeider med køyreskulane, og alt føregår i trygge former. Ta kontakt om du vil bistå!  28. august inviterer vi til frivilligkveld for nye og gamle habil-frivillige.

Er du ein Habil sjåfør?

44169199_911519902569578_5352151625936928768_n.jpg

Er du ein habil sjåfør, og kan tenkje deg å bidra til at andre kan bli det?  Volda har no ein fin Toyota Hybrid til disposisjon for frivillig øvingskøyring. Det er Møre og Romsdal Røde kors som eig bilen, som er stadig meir i bruk!

Røde Kors har, i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, nyleg starta eit prosjekt der frivillige bistår med mengdetrening for køyreskuleelevar som ikkje har nokon i familie eller nettverk elles som kan hjelpe til med dette.

Noko av bakgrunnen for dette engasjementet er målsetjingar i Nasjonal trafikktryggingsplan, der ein ynskjer å setje inn tiltak for gjere flyktningar til tryggare sjåførar, då denne gruppa er overrepresenterte i ulukkesstatistikken.

Møre og Romsdal Røde kors har, gjennom tilskot frå Gjensidigestiftelsen, kjøpt fire bilar som skal nyttast til dette føremålet. Volda Røde kors er eit av lokallaga som, i samarbeid med Frivilligsentralen og Volda læringssenter, får høve til å vere med på tiltaket.

Er du interessert:

http://habil.rodekors.no/deltager

Mange bles liv i Kaffistova!

44512392_282398772385020_2178798538022977536_n.jpg

Etter at frivilligkoordinator og frivilligsentralen i fjor gikk ut og oppmoda kulturlaga i kommunen om å innimellom legge øvings- eller aktivitetskveldar til kaffistova, har det vore mykje liv der.

I vår var Toradarane og dansarar frå Volda frilynde og inviterte til dans, til stor stemning.  Torsdag 10. oktober kjem dei att! Me ynskjer vel møtt!

untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb