Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Julegåve frå Sparebank1

Tusen takk for julegåva, Sparebank1!
Tusen takk for julegåva, Sparebank1!

Frivilligsentralane fekk i år julegåva frå dei tilsette i Sparebank1, kr 10 000 til kvar sentral. Vi takkar!

Her i Volda vil gåva gå til den komande utstyrssentralen, og der kome mange til gode.

Ordførar Jørgen Amdam delte ut frivilligprisen til Stein Osvoll og Edvin Mårstøyl, varaordførar Sølvi Dimmen, leiar for prisnemnda, la fram nemnda si grunngiving
Ordførar Jørgen Amdam delte ut frivilligprisen til Stein Osvoll og Edvin Mårstøyl, varaordførar Sølvi Dimmen, leiar for prisnemnda, la fram nemnda si grunngiving

Frivilligprisen 2018

Frivilligprisen 2018, som vart utdelt i kommunestyret 13. desember 2018,  vart delt mellom Stein Osvoll og Edvin Mårstøyl

Prisnemnda si vurdering:

Det var to forslag som for juryen merka seg ut i år, og etter ei samla vurdering vedtok Juryen i år å dele prisen.  Det er i år to prismottakarar som begge gjer sin innsats i det stille i ly av dei store avisoverskriftene.  

Den eine prisvinnaren vert av forslagsstillar(ane) skildra med følgjande formuleringar: «Han er påliteleg, stødig og ekte, han skaper ei trygg og harmonisk atmosfære rundt seg, han er ein behageleg og fleksibel person, alltid blid, snill og tålmodig». 

Etter at vedkomande gikk av med pensjon har han i sju år vore frivillig og bidrege til at brukarane av dagsenteret og andre avdelingar knytta til helse-og omsorg i Volda kommune kjem seg ut på turar, og for mange er dette eit stort lyspunkt i tilveret. «Innsatsen som frivillig er uvurderleg, og vi set stor pris på at han brukar av tida si til å vere frivillig sjåfør», skriv brukarane av dagsenteret for eldre.

Juryen vurderer kandidaten dit at han oppfyller godt kriteriane for frivilligprisen, som går til Stein Osvoll.

Den andre prismottakaren vert skildra av forslagsstillar slik: «NN er ein av våre frivillige som i ei årrekke i det stille og utrettelege har lagt ned ein utruleg stor arbeidsinnsats til beste for den enkelte og samfunnet. Slike folk  som NN tel ikkje timar og forventar ingenting tilbake for innsatsen dei legg ned».

Samfunnet som har glede av prismottakar sin innsats er Indre Dalsfjord, og den omfatter ikkje noko mindre enn å ruste opp kulturhuset i bygda, slik at bygda no har fått ein samlingsplass etter at skulen vart lagd ned.  Ein sambygding fortel at huset har gått frå å vere falleferdig og til å verte eit brukshus som vert nytta både til private selskap og samkomer for heile bygda.

Bygdeeldsjela har fysisk bygd og renovert huset, samla inn pengar til arbeidet, og er sjølvskriven i styret år etter år. 

Juryen vurderer kandidaten dit at han oppfyller godt kriteriane for å frivilligprisen, som går til  Edvin Mårstøyl.

 

Volda, 10.12.2018

Prisnemnda har vore samansett av

Henning Holsvik og Sølvi Dimmen

Hild Våge var ugild.

Vellukka tv-aksjon

Om lag hundre kliss blaute men engasjerte bøsseberarar samla i alt inn 395 024 kroner til Kirkens bymisjon søndag!

Å medverke til eit varmare samfunn var målet for årets tv-aksjon til Kirkens bymisjon. Dette målet delte mange voldingar, for det vart meldt om stor givarglede i dei mange heimane som fekk besøk av bøsseberarane. Det var svært mange som hadde med heile familien på denne årets viktigaste søndagstur, dugnadstanken vert dermed tidleg sådd i komande generasjon. Mange går med bøsse år etter år for tv-aksjonen.

Stor takk til alle bøsseberarar, store og små, til alle som har gitt til aksjonen, og til dei to kjekke bankfunksjonærane som brukte søndagskvelden på å telje pengar for tv-aksjonen. Sparebank1, med sine frivillige dugnadsarbeidarar har gjennom alle år opna dørene og teke svært godt imot oss!

tva2018_hovedlogo_rgb.jpg

Klart for tv-aksjonen Kirkens bymisjon!

I innspurten for årets tv-aksjon er det no nesten dekka med bøsseberarar, og bøssene er i ferd med å verte leverte ut frå frivilligsentralen i kjellaren på rådhuset.

Søndag kl 16 startar årets store dugnad.  Ta vel i mot bøsseberarane, og hugs å ta ut pengar på førehand. For born som går i lag med dei vaksne er det ekstra kjekt å følge med når bøssa vert opna i banken, og sjå kor mykje pengar dei har vore med og samla inn.  

I år skal tv-aksjonen bidra til å gjere Noreg varmare, ikkje i temperaturmessig forståing, men mellommenneskeleg. Kirkens bymisjon skal huse, mette og inkludere fleire og bidra til at færre vert ståande utfor felleskapen. Gi så det monnar!

Er du ein Habil sjåfør?

44169199_911519902569578_5352151625936928768_n.jpg

Er du ein habil sjåfør, og kan tenkje deg å bidra til at andre kan bli det?  Volda har no ein fin Toyota Hybrid til disposisjon for frivillig øvingskøyring. Det er Møre og Romsdal Røde kors som eig bilen, som er stadig meir i bruk!

Røde Kors har, i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, nyleg starta eit prosjekt der frivillige bistår med mengdetrening for køyreskuleelevar som ikkje har nokon i familie eller nettverk elles som kan hjelpe til med dette.

Noko av bakgrunnen for dette engasjementet er målsetjingar i Nasjonal trafikktryggingsplan, der ein ynskjer å setje inn tiltak for gjere flyktningar til tryggare sjåførar, då denne gruppa er overrepresenterte i ulukkesstatistikken.

Møre og Romsdal Røde kors har, gjennom tilskot frå Gjensidigestiftelsen, kjøpt fire bilar som skal nyttast til dette føremålet. Volda Røde kors er eit av lokallaga som, i samarbeid med Frivilligsentralen og Volda læringssenter, får høve til å vere med på tiltaket.

Er du interessert:

http://habil.rodekors.no/deltager

12Neste
untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb