Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Søke midlar?

Er laget ditt ikkje registrert i frivilligregisteret kan det vere vanskeleg å søke tilskot, dei aller fleste spør etter organisasjonsnummer.

Registrer i frivilligregisteret her: http://www.brreg.no/registrering/frivillighet.html

Ungdomsmidlane

Ungdomsrådet deler ut kr 20 000 til prosjekt som stimulerer til engasjement blant ungdom i Volda

http://www.volda.kommune.no/nyhende/ungdomsmidlane-2015-i-volda.28114.aspx

Søknadsfrist: 10. mai

Sparebanken Møre, Gullkornmidlar

Søknadsfristar 2018:

1. mai

1. september

Tussa

Krafttaket, frist 17. august 2018

Møre og Romsdal fylke har fleire tilskotsordningar

Sjå her

Fylket fordeler mange av dei statlege tilskotsordningane. Følg lenka og leit etter det som høver for tiltaket ditt.

Gjensidigestiftelsen 

Her kan du søke midlar til prosjekt som fremjer tryggleik og helse.  Tiltaka må vere førebyggjande, utviklande, aktivitetsskapande og samfunnsgyggjande.  Søknad via elektronisk søknadsskjema. Frist 15. september 2017.

http://www.gjensidigestiftelsen.no/kontakt-oss

Ekstrastiftelsen

https://www.extrastiftelsen.no/sok/

ExtraStiftelsen har fire søknadsfrister for totalt fem ordninger:

  • 15. mars: Søknadsfrist for Helse vår og ExtraExpress vår (ExtraExpress er kun for medlemsorganisasjoner).
  • 1. juni: Søknadsfrist for Forskning.
  • 1. september: Søknadsfrist for Forskning år 2 og år 3, og Forebygging/ Rehabilitering (gammel ordning).
  • 15. september: Søknadsfrist for Helse høst og ExtraExpress høst.

Frifond

Frifond er ei støtteordning som har få begrensingar og er lite byråkratisk.  Ingen søknadsfrist.

http://www.frifond.no/om

Norsk kulturråd har fleire støtteordningar

http://www.kulturradet.no/stotteordninger

Kulturdepartementet har ulike støtteordningar

 Grasrotandelen frå Norsk Tipping føreset at laget er innmeldt i Frivilligregisterethttp://www.brreg.no/frivillighet/grasrotandelen.pdf

Innan idrettsaktivtet finst lokale aktivitetsmidlar, spelemidlar til idrettsanlegg og spelemidlar til utstyr.https://www.regjeringen.no/nb/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/soknadsskjema/soknadsskjemaer/id487439/

Andre tilskotsordningar i kulturdepartementet, t.d til teater, musikk etc

https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dep/tilskudd/om-kulturdepartementets-tilskuddsordninger/id2001177/

Fritt ord
Sitat: Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

http://www.frittord.no/soknader

Søk samarbeid med andre frivillige lag!

Volda han mange frivillige organisasjonar og lag. Dei fleste driv eigne aktivitetar og nyttar midlane sine til det. Somme lag ser det som ei viktig oppgåve å vere støttespelar for andre, og gir såleis pengestøtte slik at andre kan realisere sine prosjekt og idear. Nokre lag ein kan søke slikt samarbeid med er:

Sanitetslaga og helselaga

Både sanitetslaga og helselaga har gjennom tidene delt ut mykje midlar til ulike lokale føremål i samsvar med NKS og NFF sine satsingsfelt, gjerne førebyggjande helse og lokalsamfunn/bygderetta tiltak, men ikkje til andre frivillige organisasjonar. 

Volda Sanitetslag v. Annie Sandvær

Vikebygda Sanitetslag v. Trine Kriken

Austefjord sanitetslag v. Marie Måen

Folkestad Helselag v. Astrid Folkestad

Volda Lions støttar gjerne gode føremål, også lokalt. Kontakt: Stein Osvoll

Losje Halkjell

Fråhaldslosjen i Volda kan gi støtte til førebyggjande rusfrie tiltak. Kontakt: Cecilie Dale Torbjørnsen

untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb